Klubu Seniora „GROTA” w Skale z siedzibą
32-043 Skała, ul. Langiewicza 8
Adres korespondencyjny ul. Bohaterów Września nr.42
Tel. 12/389-10-91

Klub Seniora „GROTA” tworzy się w celu integracji i aktywizacji środowiska seniorów miasta i gminy Skała.

Klub Seniora „GROTA” nie posiada osobowości prawnej; działa na podstawie statutu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, a zadania realizuje w oparciu o Regulamin Klubu.

Podmiotem prowadzącym Klub Seniora „GROTA” jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. Koordynator wskazany przez CKSiR współpracuje z Zarządem Klubu w zakresie propozycji programowych dla seniorów, aby dni i godziny zajęć lub spotkań mogły być ustalone zgodnie z założeniami działalności Centrum. Komunikaty dla członków Klubu Seniora ogłaszane będą w budynku Domu Kultury w Skale, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Klubu.

Rozdział I

CELE I ZADANIA

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Ogólne Zebranie Członków Klubu Seniora. Zebranie zwołuje Zarząd Klubu lub jest zwoływane na wniosek 1/5 liczby członków. Winno się ono odbyć raz w roku w celu przyjęcia i oceny sprawozdania z działalności Zarządu Klubu. Zarząd wybierany jest na kadencje 4 lat w głosowaniu tajnym i po tym okresie Zebranie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybiera nowy Zarząd. Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej 1/2 ilości członków lub jeśli ten warunek nie jest spełniony 3/4 głosów członków obecnych na zebraniu.
 2. Członkowie Klubu wybierają wśród siebie Zarząd w skład, którego  wchodzą: przewodniczący, v-ce przewodniczący, sekretarz, skarbnik i koordynatorzy  nadzorujący pracę sekcji Klubu. Zarząd działa w imieniu członków Klubu Seniora „GROTA”. Zebrania Klubu prowadzi Przewodniczący Klubu, a pod jego nieobecność V-ce przewodniczący.  Zarząd prowadzi dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie klubu lub w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zarząd.
 3. Celem Klubu jest poprawa poziomu i jakości życia seniorów, integrowanie międzypokoleniowe, edukacja i aktywizacja ludzi starszych.
 4. W zakresie działania Klubu Seniora  mieści się:
 • aktywizowanie środowiska, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami
 • pielęgnowanie tradycji regionu
 • promowanie ciekawej historii, zabytków i osiągnięć regionu, jego walorów turystycznych i krajobrazowych oraz możliwości wypoczynku / Kronika seniorów, strona internetowa, albumy fotografii, media/
 • wspieranie władz, samorządu i stowarzyszeń w szukaniu dróg rozwiązań dla efektywnego rozwoju miasta i gminy Skała
 • nadawanie godnej oprawy znaczącym uroczystościom, jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu Seniora
 • realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Klubu
 • polepszenie sprawności fizycznej i manualnej członków. 

Rozdział II 

CZŁONKOWIE KLUBU

 1. Członkiem Klubu Seniora może zostać mieszkaniec miasta i gminy Skała po ukończeniu 55-go roku życia, zainteresowany formami działalności Klubu oraz złożeniu akcesu przynależności do Klubu poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz skreślenie z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Skreślenie z listy członków następuje również przypadku rezygnacji z członkostwa.
 2. Każdy członek ma prawo do:
  • korzystania z form działalności prowadzonej przez Klub 
  • poszanowania swoich praw i godności osobistej
 3. Każdy członek ma obowiązek przestrzegania regulaminu Klubu, powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz kierować się życzliwością i chęcią pomocy innym członkom Klubu. Ma dbać o poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie Klubu, a zwłaszcza dbać o porządek. Na terenie siedziby nie wolno przebywać w stanie nietrzeźwym.
 4. Każdy członek ma obowiązek opłacać składkę członkowską, którą decyzją członków ustalono na 5,00 zł (pięć złotych) miesięcznie wpłacaną kwartalnie. Niepłacenie składki członkowskiej przez kolejne sześć miesiące powoduje utratę w nim członkostwa.
 5. Zebrania informacyjne i tematyczne członków odbywać się będę raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań. 

Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przynależność do Klubu Seniora oparta jest na dobrowolności.
 2. Praca w Klubie Seniora jest całkowicie społeczna.
 3. Środkami finansowania działalności Klubu są:
  • środki zewnętrzne 
  • składki członkowskie
  • dobrowolne wpłaty

Klubowicze Klubu Seniora „GROTA” – S E N I O R Z Y uważają, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie koniecznie na wiek, a przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych i na wniesiony – pracą zawodową i społeczną – wkład w rozwój naszej małej ojczyzny. 
W poczuciu własnej godności należnej dla tego etapu życia człowieka, chcą prezentować dojrzały styl i sposób spędzania wolnego czasu w jedności i przynależności do grupy, licząc na wsparcie lokalnych władz, organizacji, stowarzyszeń, a zwłaszcza młodego pokolenia lokalnej społeczności miasta i gminy Skała.

Regulamin zatwierdzono na Ogólnym Zebraniu Członków w dniu 14 lutego 2015 roku wraz ze zmianami Uchwały nr 1/2017 z dnia 28.01.2017 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.